Totalförsvarsplanering

En arbetstagares skyldighet att tjänstgöra under krig och krigsliknande situationer (så kallad höjd beredskap) regleras sedan mitten av 1990-talet i lagen om totalförsvarsplikt. Många myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att återuppta sin planering för totalförsvaret.

I planeringen ingår bland annat att krigsplacera de anställda som behövs. Detta sker med författningsstöd. Krigsplaceringen är en planeringsåtgärd för att på ett tillfredställande sätt kunna säkerställa att myndighetens verksamhet fungerar vid en förhöjd beredskap.

Skyldigheten att utföra arbetsuppgifter under höjd beredskap regleras däremot i ovan nämnda lag om totalförsvarsplikt och alltså inte av krigsplaceringen i sig.

Vilka arbetsrättsliga bestämmelser gäller under krig eller krigsfara?

Den arbetsrättsliga beredskapslagen kompletteras på det statliga avtalsområdet genom Avtal om arbetstid m. m under krigs- och beredskapstillstånd.

Arbetsrättsliga beredskapslagen

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Vid ett sådant beslut blir den arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262), nedan beredskapslagen, tillämplig.

Genom beredskapslagen ersätts vissa bestämmelser i annan arbetsrättslig lagstiftning under den tid som lagen tillämpas. Det gäller till exempel delar av MBL och semesterlagen. Dessutom innebär beredskapslagen att vissa andra lagar överhuvudtaget inte gäller under den tid som denna lag är tillämplig, bland annat lagen (1974:981) om rätt till ledighet för utbildning.

Avtal om arbetstid m.m. under krigs- och beredskapstillstånd

På det statliga avtalsområdet kompletteras beredskapslagens bestämmelser genom Avtal om arbetstid m.m. under krigs- och beredskapstillstånd (AKB). Avtalet ersätter bestämmelser i andra kollektivavtal.

AKB innebär bland annat att arbetstagarens ordinarie arbetstid medges vara längre, att begräsningar för jour, beredskap och övertid tas bort samt att arbetsgivaren ensidigt kan förlägga arbetstiden på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom kortas veckovilan. Lag och avtal gemensamt innebär också att andra regler för semesterledighet är möjliga. AKB ger också arbetsgivaren en ökad möjlighet till att leda och fördela arbetet samt reglerar att arbetstagaren är skyldig att tjänstgöra vid annan myndighet. Vidare får arbetsgivaren större möjligheter att dra in tidigare beviljade ledigheter som är beslutade enligt kollektivavtal.

Mer information i vår powerpointpresentation

I powerpointpresentationen Totalförsvarsplanering kan du läsa mer om vad totalförsvarsplaneringen innebär för arbetsgivare som är en myndighet under regeringen. Se också anteckningssidan för respektive bild. Presentationen är uppdaterad 2022-10-20.

Totalförsvarsplanering (när du klickar på länken laddas en powerpointfil ner lokalt på din dator/telefon) 

Frågor och svar Totalförsvarsplanering

Frågor och svar med anledning av kriget i Ukraina