Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Arbetsgivarverket är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling i den egna verksamheten.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Arbetsgivarverket är en myndighet och ska därför spara allmänna handlingar enligt bestämmelserna i arkivlagen. Undantaget till detta är när det finns särskilda gallringsbestämmelser. Arkivering enligt arkivlagen innebär inte att handlingarna är åtkomliga och används av Arbetsgivarverkets personal i det dagliga arbetet. 

Arbetsgivarverket sparar personuppgifter så länge de är nödvändiga för de ändamål de samlats in för. Arbetsgivarverket behöver behandla uppgifterna olika länge beroende på uppgiftens karaktär, behandlingens syfte och situationen i övrigt.

Dina rättigheter

Arbetsgivarverket är ansvarigt för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och ska se till att du kan ta tillvara dina rättigheter i förhållande till de uppgifter om dig som hanteras av Arbetsgivarverket.

 • Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
 • Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.
 • I vissa fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Om behandlingen är nödvändig för att Arbetsgivarverket ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse (till exempel bokföring, skatteregler etc.) eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse och har ett berättigat intresse som väger tyngre än den registrerades intresse (till exempel statistik) finns ingen rätt till radering.

Behandling av personuppgifter

Öppna alla

För att ta fram statistik behandlar vi personuppgifter om anställda hos Arbetsgivarverkets medlemmar.

Behandlingen är nödvändig för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse som framgår av bland annat kollektivavtal.

För detta ändamål behandlas följande personuppgifter:

 • identitetsuppgifter (till exempel namn och personnummer)
 • löneuppgifter (till exempel månadslön, rörlig lön och skattepliktiga förmåner)
 • anställningsuppgifter (till exempel befattningskoder, anställningstid och facklig tillhörighet)
 • tidsanvändningsuppgifter (till exempel uppgifter om sjukdom, föräldraledigheter och tjänstledighet)

Personuppgifter som rör Statens Tjänstepensionsverk (SPV)

Personuppgifter som behandlas är till exempel identitetsuppgifter, löneuppgifter, anställningsuppgifter och försäkringsuppgifter. Det kan också förekomma uppgifter om bland annat sjuklön och uppgifter vid val av återbetalningsskydd. SPV är personuppgiftsbiträde till Arbetsgivarverket.

Närmare beskrivning av den behandling av personuppgifter som SPV utför för Arbetsgivarverkets räkning framgår av det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas av parterna.

Personuppgifter i samband med arbetsgivarfrågor

Det ingår i Arbetsgivarverkets uppdrag att hjälpa medlemmarna med arbetsrättslig rådgivning och företräda dem i förhandlingar och tvister. Vilka typer av personuppgifter som behandlas i samband med dessa uppgifter varierar. När det gäller kontaktpersoner hos medlemmarna behandlas främst kontaktuppgifter.

Ibland kommer det fram uppgifter om anställda hos medlemmarna, vilka kan utgöras av såväl värderande omdömen som information om en enskilds hälsotillstånd. Även uppgifter om fackliga motparter och uppgift om enskildas fackliga tillhörighet kan förekomma. Arbetsgivarverkets behandling är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse.

Exempel på personuppgifter som kan förekomma:

 • identitetsuppgifter
 • anställningsuppgifter
 • löneuppgifter
 • facklig tillhörighet
 • frånvaro
 • värderande omdömen: uppgifter om medarbetares beteende, misskötsamhet och arbetsgivarens åtgärder
 • uppgifter kopplade till diskriminerings- och rehabiliteringsärenden.

Som medlemsorganisation för de statliga arbetsgivarna ingår det i Arbetsgivarverkets uppdrag att hålla kontakt med medlemmarna och kunna skicka ut information, enkäter och dylikt. För detta syfte behandlar Arbetsgivarverket personuppgifter om medlemschefer, vad vi kallar medlemsföreträdare och andra kontaktpersoner.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att den är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse.

För detta ändamål behandlas identitetsuppgifter och kontaktuppgifter.

Arbetsgivarverket behandlar personuppgifter om deltagare för att kunna administrera kurser och andra event samt ta betalt för dessa. Ibland behöver Arbetsgivarverket även behandla personuppgifter för att kunna tillgodose specifika kostönskemål.

Vid anmälningar till kurser och event inhämtas identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, uppgifter om arbetsgivare och kostpreferenser.

Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra avtal om deltagande och för att uppfylla rättsliga förpliktelser avseende bokföringen.

Om du anmäler att du vill prenumerera på uppdateringar och nyheter på vår webbplats via mejl eller om du lägger in en bevakning på jobbannonser via sökmotorn i Jobba statligt sparar vi din e-postadress för just det syftet. 

Det främsta syftet med Arbetsgivarverkets webbplats är att informera om verksamheten. De kategorier av registrerade som kan förekomma i till exempel nyheter är främst egna medarbetare, styrelseledamöter, företrädare för medlemmarna och medarbetare hos medlemmarna.

Det rättsliga stödet är att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Kontaktuppgifter publiceras i den utsträckning det får anses finnas ett intresse för en vidare krets att kunna nå personen.

Beslut, remissvar och andra officiella skrivelser som innehåller personuppgifter kan alltid publiceras.

Foto och film

Vi filmar och fotar ofta under våra sammankomster och dessa foton och filmer behandlas med stöd av ett allmänt intresse. 

All publicering av personuppgifter i foton och film sker utifrån överväganden om syftet med publiceringen (att informera om verksamheten) i det enskilda fallet väger över den enskildes intresse av att slippa intrång i den personliga integriteten.

Cookies och besöksstatistik

Cookies används på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Cookies används även för att kunna logga in på Arbetsgivarverkets medlemssidor.

Läs mer om vår användning av cookies

Personuppgifter i sociala medier

Arbetsgivarverket använder sociala medier för att synliggöra och informera om vår verksamhet. Den rättsliga grunden är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. De som förekommer i inläggen är framför allt egna medarbetare, medarbetare hos medlemmar, externa personer (såsom av Arbetsgivarverket anlitade föreläsare).

De personuppgifter som förekommer är bilder, filmer, identitetsuppgifter och hänvisningar till den information som dessa personer lagt ut på sociala medier. Arbetsgivarverket inhämtar i möjligaste mån samtycke för att undvika att publicera uppgifter om någon som motsätter sig det.

Arbetsgivarverket behandlar personuppgifter om deltagare i projekt, dels för att kunna administrera projekten och hålla kontakten med deltagarna.

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse och i förekommande fall för att uppfylla ett avtal med den registrerade.

För detta ändamål behandlas följande personuppgifter: 
Arbetsgivarverket behandlar normalt kontaktuppgifter till deltagarna, uppgifter om arbetsgivare, önskemål om specialkost och i det enskilda projektet relevant information så som utbildning, intressen, ålder.

Arbetsgivarverket behandlar personuppgifter om ledamöter i Arbetsgivarverkets styrelse och Statstjänstemannanämnden.

De uppgifter som förekommer är identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och personnummer. Syftet är att betala ut ersättningar till ledamöterna. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet och för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Styrelseledamöternas namn förekommer på beslutshandlingar.

Behandlingen sker för att uppfylla en arbetsuppgift av allmänt intresse och för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Den som beställer material ska ange identitetsuppgifter och kontaktuppgifter.

Beställares personuppgifter används i den utsträckning det behövs för att fullfölja beställningen och för bokföringsändamål.

Det rättsliga stödet är att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig for att fullfölja avtalet och för att uppfylla Arbetsgivarverkets rättsliga förpliktelser.

Arbetsgivarverket behöver behandla personuppgifter i samband med att personer kommunicerar med Arbetsgivarverket. Detta sker främst via e-post.

Den rättsliga grunden för behandlingen av e-posten hos Arbetsgivarverket beror på vad e-posten innehåller. Arbetsgivarverket behöver också behandla personuppgifterna för att kunna föra en enkel och smidig dialog med den enskilde.

Kommunikation i e-post medför normalt att följande personuppgifter behandlas:

 • E-postadress
 • Namn
 • IP-adress

Beroende på innehållet i e-postmeddelandet kan även andra personuppgifter komma att hanteras. 

Personuppgifter i allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Arbetsgivarverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Inom ramen för rekryteringar behandlar Arbetsgivarverket personuppgifter för de kandidater som söker jobb eller praktik.

De personuppgifter som behandlas består av

 • namn,
 • kontaktuppgifter: e-postadress och telefonnummer,
 • inskickat CV,
 • svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret,
 • i förekommande fall de valbara uppgifterna gällande födelseår och kön
 • de personuppgifter om dig och andra som du själv i övrigt väljer att lämna i ditt personliga brev,
 • övriga bifogade filer (till exempel betyg).  

Ansökan och personuppgifterna behandlas i Talentech AB:s (556675-7810) rekryteringsverktyg Reach-Mee för Arbetsgivarverkets räkning. Talentech AB är personuppgiftsbiträde till Arbetsgivarverket och behandlar inom ramen för detta de personuppgifter som är kopplade till kandidat- och användardata.

Personuppgiftsbehandlingen för tillsättning av praktikplatser och tjänster sker som ett led i Arbetsgivarverkets myndighetsutövning och övrig behandling sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Behandlingen för tillsättning av tjänster sker som ett led i Arbetsgivarverkets myndighetsutövning och övrig behandling sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Arbetsgivarverket behandlar identitetsuppgifter och kontaktuppgifter för kontaktpersoner och konsulter hos leverantörer. För konsulter behandlar vi även CV-uppgifter. Det kan också förekomma andra uppgifter om dessa personer i kommunikation gällande leverantörsavtalen eller i dokument som bifogas inom ramen för upphandlingsförfarandet.

Det rättsliga stödet för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Dina rättigheter

Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Kontakt i dataskyddsfrågor

Arbetsgivarverkets dataskyddsombud svarar på frågor om personuppgiftsbehandling och nås på följande e-post: dataskyddsombud@arbetsgivarverket.se

Den som anser att Arbetsgivarverket inte behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt kan också vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) imy@imy.se.