Kollektivavtalet PSA ersätter arbetsskador

Den som är anställd i den statliga sektorn omfattas av Avtal om ersättning vid personskada (PSA). Det är ett kollektivavtal som har slutits mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, Saco-S och Seko. Avtalet kan komplettera ersättningar från Försäkringskassan och andra kollektivavtal till en anställd som råkar ut för en arbetsskada. Parterna har anlitat AFA Försäkring för att hantera anmälningar om arbetsskador och för att besluta om ersättning enligt avtalet. Arbetsgivarna betalar för försäkringsskyddet.

Vad är en arbetsskada?

Avtalet gäller vid arbetsskada. En arbetsskada är en skada till följd av ett olycksfall i arbetet, ett olycksfall på väg till eller från arbetet (färdolycksfall) eller en arbetssjukdom till följd av skadlig inverkan i arbetet. Skador på grund av hot och våld kan också bedömas vara arbetsskada.

 

Vem omfattas?

Avtalet gäller alla anställda i statlig sektor, det vill säga anställda hos en myndighet eller någon av de andra arbetsgivare som är medlemmar i Arbetsgivarverket (Avtalet gäller inte för anställda inom Stiftelsen Skansen, Stiftelsen föremålsvård i Kiruna eller Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet. De omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA). Avtalet kan gälla även efter att en anställning har upphört (efterskydd). Efterskydd omfattar även tidsbegränsat anställda.

Inte anställd?

Den som inte är anställd men som vistas på arbetsplatsen av annan orsak kan vara försäkrad via Kammarkollegiet. Det gäller till exempel personer i arbetsmarknadsåtgärd, studerande, den som genomgår grundläggande militär utbildning eller den som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Läs mer på Kammarkollegiets webbplats.

 

Vilka ersättningar kan lämnas enligt avtalet?

Vilka ersättningar som lämnas beror på hur arbetsskadan påverkar arbetstagaren. Det kan till exempel vara ersättning för förlorad arbetsinkomst (ej vid färdolycksfall), sjukvårdskostnader och ersättningar för personliga tillhörigheter. Den som får livränta från Försäkringskassan kan få kompletterande ersättning genom avtalet.

Dessutom kan ersättning ges för sveda och värk, medicinsk invaliditet samt följder av skada som påverkat utseendet permanent till exempel ärr.

Om ett trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat i ett arbetsolycksfall eller färdolycksfall ges ersättning istället av det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat.

Avtalet ersätter inte kostnader för sjukvård som inte är offentligt finansierad eller för alternativ medicinsk behandling. Ersättning för förlorad inkomst är skattepliktig, men ersättning för kostnader, medicinsk invaliditet och sveda och värk är det inte.

Andra ersättningar

Avtalet kompletterar den ersättning du kan få av Försäkringskassan och av arbetsgivaren genom andra kollektivavtal. Försäkringskassan betalar till exempel sjukpenning, ersättning för tandvårdskostnader och arbetsskadelivränta som kompenserar inkomstförlust om arbetsskadan påverkar arbetsförmågan mer permanent.

Genom Villkorsavtalet och Affärsverksavtalet betalar arbetsgivaren till exempel lönetillägg när du får sjukpenning.

Blir du långtidssjuk med sjukersättning får du också sjukpension enligt pensionsavtalet PA 16.

 

Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskada

Anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla allvarligare olyckor, dödsolyckor och allvarligare tillbud till Arbetsmiljöverket .

En arbetsgivare som får kännedom om en arbetsskada ska omedelbart, i samråd med skyddsombud, anmäla skadan till Försäkringskassan. Anmälan kan göras på anmalarbetsskada.se (öppnas i nytt fönster).

 

Arbetstagaren ansöker om ersättning

Ansökan om ersättning hos Försäkringskassan

Den som drabbats av en arbetsskada ska själv hos Försäkringskassan ansöka om ersättning från den allmänna arbetsskadeförsäkringen. Ansökan finns på Försäkringskassans webbplats.

Ansökan om ersättning enligt PSA

Ansökan om ersättning enligt PSA görs hos AFA Försäkring, som har i uppdrag att reglera skador enligt avtalet. Det är den som drabbats av skadan som gör anmälan. Anmälan finns på afaforsakring.se (öppnas i nytt fönster).

Skada enligt trafikskadeförsäkringen har särskilda ersättningsregler

Vid arbetsolycksfall eller färdolycksfall med trafikförsäkringspliktigt fordon ska händelsen anmälas till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat. Det är detta bolag som ska reglera skadan. Om en statlig arbetsgivare äger fordonet gäller trafikförsäkringen i statens fordonsförsäkring och anmälan görs till Kammarkollegiet (öppnas i nytt fönster).

Vad gäller på arbetsplatsen?

På arbetsplatsen kan det finnas ett särskilt system för arbetsskadehantering som används både för systematiskt arbetsmiljöarbete, anmälan av arbetsskada och vid ansökan om ersättning. Det är därför viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare känner till de rutiner som gäller på arbetsplatsen.

Tänk på att:

AFA Försäkring kan reglera olycksfall och färdolycksfall även om Försäkringskassan inte prövat arbetsskadan. De prövar såväl olycksförloppet, om skadan är en följd av olyckan samt ersättning för olycksfallet. Utgångspunkten för bedömningen är informationen i skadeanmälan.

En arbetssjukdom ska däremot oftast vara godkänd av Försäkringskassan för att ersättning ska lämnas enligt personskadeavtalet. Undantag finns för vissa arbetssjukdomar som varat längre än 180 dagar. 

Läs mer

Du hittar hela avtalet på Arbetsgivarverkets webbplats.

Avtal om ersättning vid personskada